Aktualności Strona główna / Aktualności

 

 

 
 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie w zakresie ekonomii - studia stacjonarne

Rejestracja w systemie IRK: 14-20 października 2015 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów przez kandydatów - 21.10.2015 r.

Rozmowa kwalifikacyjna - 22.10.2015 r.

 


 


WAŻNE INFORMACJE

 

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłat za czesne, opłat za akademik lub legitymację studencką przeznaczone są inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata). 

 

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

 

3. Zdjęcia w większości przypadków bedą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

 


  

Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku.

 


 

Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 


 

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/specjalność wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/specjalności rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.

 


 

Wzór pełnomocnictwa w zakresie wymaganych czynności związanych z procesem rekrutacji na studia w Uniwersytecie w Białymstoku.

 


 

Zgodnie z art. 169 ust.12 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania należy składać na druku, który można pobrać TUTAJ.

 OŚWIADCZENIE kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 


 


 

Maturzyści pochodzący z terenów wiejskich, którzy skończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015 i którzy dostaną się na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie dostępne są na stronie internetowej: http://www.stypendia-pomostowe.pl

 


 


Łącznie UwB planuje przyjęć na studia stacjonarne w roku 2015/2016 ponad 3800 kandydatów, w tym:
- I stopnia  - 2230
- II stopnia - 1375
- jednolite magisterskie – 200


 


Nowości w ofercie edukacyjnej UwB na rok akademicki 2015/2016

 
Studia stacjonarne I stopnia
- kognitywistyka i komunikacja
- filozofia i etyka
- logistyka
- europeistyka (w Wilnie)
- chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna
- przyroda, specjalność: turystyka przyrodnicza
- ochrona środowiska, specjalność:
1. gospodarka odpadami
2. ocena oddziaływania na środowisko
3. rekultywacja i ochroda wód
- filologia polska, specjalność;
1.dziennikarstwo cyfrowe
- zarządzanie
1. zarządzanie sprzedażą
2. zarządzanie w agrobiznesie
- ekonomia, specjalność:
1. przedsiębiorczość i innowacje
2. bankowość
 
 
 
Studia stacjonarne II stopnia
- kryminologia
- bezpieczeństwo narodowe
- filologia rosyjska – przekładoznawstwo
- filologia angielska
- ochrona środowiska, specjalność: ocena stanu środowiska 
- zarządzanie, specjalność:
1. psychologia w zarządzaniu
- filologia polska, specjalność:
1. literatura na pograniczach
- ekonomia, specjalność:
1. przedsiębiorczość i innowacje
2. elektroniczna gospodarka
- kulturoznawstwo, specjalność:
1. komunikowanie w mediach cyfrowych

 


Znajdź nas na

           

  

  
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku