Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Strona główna / Kampus Uniwersytetu w Białymstoku / Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym / O projekcie

                      

 

Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej____________________________________


 Projekt „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,  Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1  Infrastruktura Uczelni.

Przedmiotem projektu była  budowa Instytutu Biologii oraz budynków Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. Inwestycja ma wzmocnić pozycję uczelni w kraju, jej potencjał naukowy oraz wspierać rozwój ścisłych, przyrodniczych i technicznych kierunków kształcenia, uznanych w PO Rozwój Polski Wschodniej za priorytetowe.

Budynki zostały oddane do użytku w jesienią 2014 roku. Nowopowstałe obiekty odpowiadają współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym.  Nowoczesna forma budynków,  zaprojektowana przez architekta prof. Marka Budzyńskiego, ma nawiązywać do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący z terenem kampusu las.

Inwestycja stanowi pierwszy etap budowy nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Działka ma powierzchnię, 30,9705 ha., natomiast teren przeznaczony na budowę obiektów z PO Rozwój Polski Wschodniej zajmuje 4,38035 ha.

 

Cele projektu

 Celem projektu jest przygotowanie Uniwersytetu w Białymstoku do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz jego wkład w rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez poprawę jakości zasobów ludzkich, czyli wzrost umiejętności i kwalifikacji aktualnych i przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa wyższego przyczyni się do poprawy jakości wykształcenia absolwentów, a także do zwiększenia dostępu do edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Wartość całkowita projektu

 

 

Wartość całkowita inwestycji wynosi

 

128 969 876,49

PLN

Dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

 

124 622 008,98

PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2007- 15.10.2015

 

www.kampus-biomatinfo.uwb.edu.pl 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku