Programy wymiany studenckiej Strona główna / Programy wymiany studenckiej / MOST

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

 

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną:
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Wojskowa Akademia Techniczna
oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
 

 

Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci wszystkich uniwersytetów dokonują wyboru miejsca studiów - uczelni i kierunku studiów. Wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku studiów.

 

 

Wymagania

 

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II semestru studiów

– studiów pierwszego stopnia po ukończeniu I semestru studiów

– studiów drugiego stopnia po ukończeniu I semestru studiów

 

Z aplikacji do programu mogą skorzystać będący również na II semestrze jednolitych studiów magisterskich – w przypadku podjęcia studiów w kolejnym roku akademickim oraz studenci będący na I semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia – w przypadku podjęcia studiów w semestrze letnim.

 

Warunkiem koniecznym podjęcia studiów na innej uczelni jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w zależności okresu aplikacji, oraz uzgodnienie z dziekanem macierzystym Porozumienia o programie zajęć.

 

 

Procedura aplikacji

 

W ramach programu obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd:

– „wiosenny” od 15 kwietnia do 15 maja (umożliwia podjęcie studiów w całym kolejnym roku akademickim lub tylko semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, od 1 października),

– „jesienny” od 31 październik do 30 listopada (umożliwia podjęcie studiów tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego, tzn. od lutego, dokładną datę określa organizacja roku akademickiego).

 

Oferta wolnych miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim 15 kwietnia i 31 października.

 

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/ oraz założenie konta rekrutacyjnego. Po wyborze uczelni i kierunku studiów/ specjalności należy wydrukować wniosek, uzyskać zgodę prodziekana na wyjazd. Zaakceptowany przez prodziekana wniosek należy dostarczyć do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich UwB, odpowiednio najpóźniej do 22 maja lub do 5 grudnia. Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna w Poznaniu, która informuje uczelnie o podjętej decyzji do 30 czerwca lub 31 grudnia.

 

 

Program studiów

 

Do chwili rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie, student zobowiązany jest uzgodnić „Porozumienie o programie zajęć”, oraz skontaktować się z osoba koordynującą Program MOST na wybranej uczelni. Realizacja studiów na wybranym Uniwersytecie rozpoczyna się zgodnie z obowiązującą na uczelni organizacją roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program oferowany przez uniwersytet przyjmujący. Realizowane zajęcia nie powinny wykraczać poza przedmioty kierunku, specjalności, którą student wybrał. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz dowolnego ich zestawienia odpowiadającemu jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne dające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.

Program studiów musi zapewniać uzyskanie min. 30 punktów ECTS za semestr i min. 60 punktów ECTS za rok. Realizacja określonych przedmiotów w ramach MOSTu wymaga zgody dziekana wydziału macierzystego oraz przyjmującego.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

 

 

 Zaliczenie realizowanych przedmiotów

 

Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą "Karty okresowych osiągnięć".
„Karta okresowych osiągnięć” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych przedmiotów przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Na podstawie „
Karty okresowych osiągnięć” dziekanat uczelni macierzystej dokonuje stosownego wpisu do albumu studenta.

W przypadku pojawienia się różnic programowych a co za tym idzie nie możliwości zaliczenia roku studiów, brakujące punkty ECTS, przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne, student może zaliczyć na macierzystym wydziale. Zaliczenie może odbyć się podczas sesji egzaminacyjnej lub w kolejnym semestrze.

Uzyskane zaliczenia w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

 

 

Rekrutacja krok po kroku

 

KROK 1 – Na stronie internetowej https://most.uka.uw.edu.pl/2015Z/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc - od 15 kwietnia i 1 listopada

KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą - od 15 kwietnia do 15 maja lub od 31 października  do 30 listopada

KROK 3 – Wybierz uczelnie, kierunek jeżeli jest to konieczne również specjalność

KROK 4 – Wydrukuj wniosek i przedstaw go prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania

KROK 5 – Zaopiniowany wniosek dostarcz do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich - najpóźniej do 22 maja lub do 5 grudnia

KROK 6 – Oczekuj decyzji biura UKA w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet - do 30 czerwca lub do 31 grudnia

KROK 7 – Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” prodziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.
„Porozumienie o programie zajęć” student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego. 

 

Inne informacje

 

Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.

W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

W przypadku uzyskania przez studenta zaliczenia warunkowego – roku poprzedzającego wyjazd, należy uzyskać dodatkową zgodę dziekana na podjęcie wymiany, przedmioty objęte zaliczeniem warunkowym realizowane są w trakcie wymiany na wydziale macierzystym.

 

Kontakt

Jacek Witkowski
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. M. C. Skłodowskiej 14
piętro I, pokój 103
tel.: 85 745 70 76

jacekw@uwb.edu.plOgólnopolska strona Programu Mobilności Studentów i Doktorantów


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku