Uniwersytet w Białymstoku Strona główna / Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet z misją


Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce.

 

W skład Uniwersytetu wchodzi dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci około 17.000 studentów na 27 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponuje też bogatą ofertę studiów podyplomowych –  prawie 100 rodzajów.
 
W roku akademickim 2013/2014 w ofercie uczelni znalazło się kilka nowości – to studia prowadzone w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim. Na studiach pierwszego stopnia są to międzynarodowe stosunki gospodarcze, filologia angielska oraz filologia rosyjska. Na studiach drugiego stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka oraz filologia rosyjska. To oferta przygotowana przede wszystkim z myślą o kandydatach zza granicy, ale mogą z niej skorzystać także obywatele naszego kraju.
 
Studia doktoranckie prowadzone są w ramach pięciu jednostek UwB: Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego. UwB posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na uczelni działa aktywnie około 70 kół naukowych i organizacji studenckich.
 
UwB na konto swoich osiągnięć naukowych może wpisać udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym oraz w programie DAPHNE III. Dzięki udziałowi w tych programach realizował projekty badawcze z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii oraz filologii. Aktualnie w ramach 7PR realizowany jest, przez Wydział Historyczno-Socjologiczny, “The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic” (TEC). Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, w ramach programu Comenius, realizuje projekt „Smart Educational Autonomy through Guided Language Learning. The online platform for guided language exchange” (SEAGULL). W ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM Wydział Fizyki realizuje obecnie projekt „Studies of Ga+ irradiation Driven Magnetization Reorientation Transitions in Co-based Nanostructures” .

 

Uniwersytet w Białymstoku realizuje obecnie 58 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie edukacyjnym Erasmus od 1999 roku. W ramach tego programu uniwersytet współpracuje z 120 uczelniami partnerskimi z 23 państw Unii Europejskiej, a także z Turcji i Szwajcarii.

 
Kierunki kształcenia są dostosowywane do potrzeb i możliwości regionu. Uwzględniają też potrzeby naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą. W programie studiów Uniwersytetu w Białymstoku znalazły się studia nad teologią Kościoła katolickiego i prawosławnego. Mają one ważny wymiar ekumeniczny i akcentują specyfikę uczelni.

Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest m.in. fakt, że większość kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a Wydział Prawa, na kierunku prawo, uzyskał ocenę wyróżniającą. W 2012 roku kierunek ten został również nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyznano mu tytuł „Najlepszy kierunek studiów”.
Z kolei, kierunek chemia od 2008 roku może poszczycić się europejską akredytacją "Eurobachelor Label" i "Euromaster Label".
Wydział Ekonomii i Zarządzania wdrożył, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji, System Zarządzania Jakością w zakresie zarządzania procesami kształcenia studentów, badania naukowymi oraz działalnością ekspercko-badawczą w zakresie nauk ekonomicznych.

W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych. Konkurs promuje uczelnie, które inwestują w kształcenie dla rynku pracy oraz dbają o praktyczną edukację studentów.
 
W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce". Ponadto wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi nagrodami i sukcesami. 
 
W uznaniu wielkich zasług na polu nauki i życia społeczno-politycznego Uniwersytet nadał tytuł doktora honoris causa dziesięciu wybitnym postaciom: prof. Jerzemu Wilkinowi, prof. Brunonowi Hołystowi, Prezydentowi RP na Uchodźstwie - śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu, twórcy paryskiej „Kultury” - śp. Jerzemu Gedroyciowi, śp. prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu, śp. prof. Andrzejowi Wyczańskiemu, zwierzchnikowi autokefalicznego kościoła prawosławnego Polsce - Metropolicie Sawie, prof. Marcelowi Morabito, Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu prof. Edwardowi Ozorowskiemu, prof. Keiichi Yamanaka.

Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią, która wciąż się rozwija, stwarza coraz lepsze warunki do pracy naukowej i studiowania. Dowodzą tego m.in. inwestycje: zbudowanie Biblioteki Uniwersyteckiej, budowa auli Wydziału Prawa, Hali Sportowej, centrum obliczeniowego i budynku dydaktycznego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki. Największym przedsięwzięciem w dziejach uczelni jest budowa kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. 
 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku